فرمول محیط ومساحت اشکال هندسی ویژه ی ابتدائی

مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش
محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4 

مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض 

محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2   

مساحت دایره = ( 14/3) × شعاع × شعاع  

محیط دایره = 14/ 3× قطر 


 
مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع   

محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی  2× 

مساحت ذوزنقه = نصف( قاعده بزرگ + قاعده کوچک×(ارتفاع 

محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع  
مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ 2
محیط مثلث = مجموع سه ضلع
محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع 3× 

مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ 2  
                                                     
محیط لوزی = یک ضلع × 4 

مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 14/3  

محيط بيضي=14/3  × 2÷مجموع دو قطر

مساحت چند ضلعی منتظم= محیط ضربدر نصف سهم

(سهم= فاصله مرکز دایره محاطی تا هرضلع) 

محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش

مساحت جانبي مکعب مستطیل= محيط قاعده ×ارتفاع

مساحت كل مکعب مستطیل=مساحت دو قاعده+مساحت جانبي

حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع

مساحت جانبي مکعب مربع= يك بعد بتوان 2×4 يا مساحت يك وجه ×4

مساحت كل مکعب مربع=يك بعد به توان 2×6  يا مساحت يك وجه ×6

حجم مکعب مربع = مساحت قاعده × ارتفاع  يا يك بعد بتوان 3

مساحت جانبي هرم =محيط قاعده× سهم هرم ÷2

 (طول شیب=سهم)

مساحت كل هرم =مساحت قاعده+ سطح جانبي

حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم

مساحت جانبي مخروط =محيط قاعده× سهم هرم ÷2

مساحت كل مخروط =مساحت قاعده+ سطح جانبي

حجم مخروط = مساحت قاعده × یک سوم × ارتفاع 

مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع        
مساحت کل استوانه = سطح دو قاعده + مساحت جانبی

حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع

 مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی
مساحت کل منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی

مساحت کره = 4 × 14/3 × شعاع ×شعاع
حجم کره = چهار سوم ×14/3 × شعاع به توان سه


برچسب‌ها: مساحت, محيط, حجم, جانبي, قاعده

تاريخ : یکشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۲ | 17:2 | نویسنده : قندعلي قندي |