سلام معلم

<آموزش>

فرمول اشکال هندسی

فرمول محیط ومساحت اشکال هندسی ویژه ی ابتدائی

مساحت مـــربع = یـــک ضلع × خـــودش
محیــط مـــربــــع = یک ضلع × 4

مساحت مسـتطیـــــــل = طـول × عـرض
محیط مستطیل = ( طول + عرض) × 2

مساحت مثلث = ( قاعده × ارتــــــفاع ) ÷ 2
محیط مثلث = مجموع سه ضلع
محیط مثلث متساوی الاضلاع = یک ضلع × 3

مساحت ذوزنقه = نصف( قاعده بزرگ + قاعده کوچک ) × ارتفاع
محیط ذوزنقه = مجموع چهار ضلع

مساحت لوزی = ( قطر بزرگ × قطر کوچک ) ÷ 2
محیط لوزی = یک ضلع × 4

مساحت متوازی الاضلاع = قاعده × ارتفاع
محیط متوازی الاضلاع = مجموع دو ضلع متوالی × 2

مساحت دایره = عدد پی ( 14/3 ) × شعاع × شعاع
محیط دایره = عدد پی ( 14/3 ) × قطر

مساحت بیضی = (نصف قطر بزرگ × نصف قطر کوچک ) × 14/3

مساحت کره = 4 × 14/3 × شعاع 
حجم کره = چهار سوم × 14/3 × شعاع به توان سه

حجم مکعب مستطیل = طـول × عـرض × ارتفاع

حجم مکعب مربع = قاعده × ارتفاع

 حجم مکعب مربع=اندازه یک بعد بتوان3

حجم استوانه = مساحت قاعده × ارتفاع

حجم هرم = مساحت قاعده ی هرم × ارتفاع هرم× یک سوم
حجم مخروط = مساحت قاعده × یک سوم × ارتفاع

مساحت جانبی استوانه = محیط قاعده × ارتفاع        
مساحت کل استوانه = سطح دو قاعده + مساحت جانبی

مساحت کل استوانه  = مجموع دو قاعده + (ارتفاع × محیط قاعده)

 
مساحت جانبی منشور = مجموع مساحت سطوح جانبی
مساحت کل منشور = مجموع مساحت دو قاعده + مجموع مساحت سطوح جانبی

 

محیط چند ضلعی منتظم = یک ضلع × تعداد اضلاعش

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم فروردین ۱۳۹۲ساعت 17:2  توسط قندعلي قندي  |